Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Administration & Economy
Σύντομη Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο κάτοχος Διπλώματος της ειδικότητας: «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, ώστε με την καθοδήγηση Διευθυντικών στελεχών, να εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Υποστηρίζει τόσο τη Διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία του Οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων. Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων. Απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Ο κάτοχος Διπλώματος της ειδικότητας: «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» είναι σε θέση, με τις οδηγίες και την επίβλεψη του προϊσταμένου του, να εφαρμόζει τις αρχές και πρακτικές της οικονομικής και οργανοδιοικητικής επιστήμης και ειδικότερα: 

* Δημιουργεί και παράγει έγγραφα σε μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας 

* Χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας 

* Σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού 

* Ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα 

* Μελετά στατιστικά δεδομένα, συντάσσει και αναλύει πίνακες και γραφικές παραστάσεις

* Συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα της παραγωγικής μονάδας 

* Συμπληρώνει και υποβάλλει έντυπα στις διάφορες υπηρεσίες δημοσίου 

* Μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών

* Συνεργάζεται για την αξιολόγηση προσφορών 

* Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο 

* Σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών και λοιπών εγγράφων 

* Εισπράττει λογαριασμούς και εξοφλεί οφειλές 

* Εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

* Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες 

* Διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων 

* Συμμετέχει στην κατάρτιση των προϋπολογισμών 

* Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα της επιχείρησης 

* Συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει οικονομικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων 

* Δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης 

* Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία 

* Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης.