Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Και Πολυμέσων (Multimedia)
computer science
Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)
Επαγγελματική Περιγραφή

Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές δραστηριότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών, Ανάπτυξης Εθνικό ΚΑΙ Παραγωγής λογισμικού ΤΟΥ Δημοσίου σταθεροποιημένης αλόης ιδιωτικού τομέα Ως Επαγγελματίας προγραμματιστής ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ανάπτυξη λογισμικού ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Θα μπορεί επίσης να συμμετέχει σε ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών για πολυμέσα γνωρίζοντας πολύ καλά α) Γλώσσες προγραμματισμού β) Εργαλεία ανάπτυξης και παραγωγής Εφαρμογών Πολυμέσων γ) Λειτουργικά συστήματα και συστήματα Βάσεων Δεδομένων δ) Υλικό Πολυμέσων και ε) Μεθοδολογία ανάπτυξης Εφαρμογών Πολυμέσων.

Αναλυτική Περιγραφή

Ειδικότερα Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα” ενεργεί ως μέλος ομάδας η αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες: 

1. Γνωρίζει τη βασική ορολογία πληροφορικής τόσο στον τομέα του υλικού (οργάνωση και λειτουργία), όσο και στον τομέα του λογισμικού (κατηγορίες λογισμικού). 

2. Έχει την ικανότητα χειρισμού και την γνώση του λειτουργικού περιβάλλοντος των Windows. 

3. Έχει την ικανότητα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων ενός ή και πολλαπλών χρηστών καθώς επίσης και την ικανότητα διαχείρισης γραφικού περιβάλλοντος και λογισμικού τοπικών δικτύων. 

4. Έχει γνώση του υλικού και λογισμικού των υπολογιστών και ειδικότερα του υλικού και λογισμικού των πολυμέσων. 

5. Έχει τη γνώση των αλγορίθμων, του Δομημένου σχεδιασμού και την ικανότητα παραγωγής αλγορίθμων και σχεδιασμού προγραμμάτων 

6. Έχει τη γνώση των γλωσσών προγραμματισμού, την ικανότητα επιλογής της κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού και τη δημιουργία προγράμματος σύμφωνα με τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού. 

7. Έχει τη γνώση των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων και την ικανότητα χειρισμού τους σε περιβάλλον Windows. 

8. Έχει την ικανότητα ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Windows. 

9. Έχει την ικανότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης Βάσης δεδομένων σε περιβάλλον Windows. 

10. Έχει τη γνώση των πολυμέσων με τα παράθυρα και την ικανότητα διαχείρισης και εγκατάστασης του υλικού των πολυμέσων. 

11. Έχει τη γνώση της τεχνολογίας των πολυμέσων και την ικανότητα χρήσης λογισμικών και εργαλείων ανάπτυξης, των πολυμέσων. 

12. Έχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται την επεξεργασία εικόνας και Animation και την ικανότητα χρήσης λογισμικού για την επεξεργασία εικόνας (φωτογραφίας – βίντεο) και Animation (κινητού ή σταθερού). 

13. Έχει τη γνώση της μεθοδολογίας ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων.

Ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)

1 Για την αντιμετώπιση προβλημάτων δυσλειτουργίας του προσωπικού υπολογιστή (PC) γνωρίζει:. -Τη δομή υπολογιστή .-Την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε) -Την οργάνωση, λειτουργίας και διαχείριση της μνήμης -Τις διαδικασίες εισόδου – εξόδου -Τα δομικά στοιχεία υπολογιστών που υπάρχουν στην αγορά και αξιολογεί τον τρόπο . επιλογής δομικών στοιχείων για ένα σύστημα 

2. Για την χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS και UNIX {Λειτουργία DOS, UNIX και λειτουργικού περιβάλλοντος των Windows} γνωρίζει: -Τις βασικές έννοιες του DOS και των Windows -Τις βασικές εντολές του DOS και των Windows -Το σύστημα αρχείων παρτίδα-Τη χρήση αρχείων -Χρήση του συντάκτη αρχείων 

3. Βασικά στοιχεία επικοινωνίας. Το δίκτυο ευρείας έκτασης – Το τοπικό δίκτυο -Βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων τοπικού δικτύου. -Το σύστημα αρχείων σε τοπικό δίκτυο -Βασικές εντολές τοπικού δικτύου -Συνεργασία με τα άλλα τοπικά δίκτυα 

4. UNIX -Τις βασικές έννοιες του UNIX -Το σύστημα αρχείων του UNIX -Τις βασικές εντολές του UNIX -Τη διαχείριση διεργασιών -Τον προγραμματισμό του φλοιού 

5. Για την εφαρμογή τεχνικών δομημένης σχεδίασης προγράμματος γνωρίζει: -Γνώσεις των βασικών εννοιών -Αλγόριθμους -Δομημένες τεχνικές -Τα στάδια δομημένης σχεδίασης προγράμματος -Δομημένη σχεδίαση προγραμμάτων 

6. Για την ανάπτυξη εφαρμογών με γλώσσες προγραμματισμού γνωρίζει: -Σχεδίαση του προγράμματος με δομημένη τεχνική -Την κωδικοποίηση της εφαρμογής -Να δοκιμάζει τα τμήματα της εφαρμογής -Την διασύνδεση των τμημάτων της εφαρμογής -Τον έλεγχο και τεκμηρίωση της εφαρμογής 

7. Για την χρήση προϊόντων λογισμικού (επεξεργασία κειμένου), γνωρίζει: -Το περιβάλλον του επεξεργαστή κειμένου σε περιβάλλον των Windows -Βασικές εντολές σύνταξης και εκτύπωσης εγγράφων -Προωθημένες δυνατότητες -Βοηθητικά προγράμματα -Ειδικές λειτουργίεςAdvertisementsREPORT THIS ADPRIVACY 

 8. Λογισμικό διαχείρισης λογιστικών φύλλων σε περιβάλλον windows -Περιβάλλον εργασίας του Λογιστικού φύλλου -Σύνταξη και μορφοποίηση λογιστικών φύλλων -Εκτυπώσεις 

9. Λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων (βάση δεδομένων) σε περιβάλλων windows -Βασικά στοιχεία της Βάσης δεδομένων -Το κέντρο ελέγχου -Προγραμματισμός με τη Βάση δεδομένων 

10. Εξοπλισμός πολυμέσων -Γνωρίζει ΤΟ Υλικό Των ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ-Υπολογιστές, κάρτες ήχου, κάρτες εικόνας, μονάδες αποθήκευσης, εργαλεια κινούμενης Εικόνας -Γνωρίζει το λογισμικό πολυμέσων -Λογισμικό πολυμέσων, λογισμικό hypertext -Λογισμικό επεξεργασίας ήχου -Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας -Λογισμικό παρουσίασης 11. Κατανοεί την θεωρητική πλευρά των πολυμέσων όπως: -Της τεχνικής ήχου -Της τεχνολογίας των CD-ROM -Της θεωρίας εικόνας, βίντεο -Των αρχών επεξεργασίας εικόνας 

12. Χρησιμοποιεί τα εργαλεία πολυμέσων για προγραμματισμό -Γνωρίζει την Visual Basic -Δημιουργεί διδακτικά εργαλεία -Δημιουργεί τις δομές των διδακτικών εργαλείων -Χρησιμοποιεί τις βάσεις δεδομένων σε Πολυμέσα 

13. Εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες εργαλείων των πολυμέσων -Τα περιφερειακά MCI -Τις εντολές MCI -Το πρόγραμμα MCI 

14. Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων συνεργασίας των πολυμέσων με τα παράθυρα -Χρησιμοποιεί τα παράθυρα Multimedia Επέκταση -Χρησιμοποιεί το λογισμικό με κάρτες ήχου και κάρτες βίντεο για την καταγραφή του ήχου και την καταγραφή της εικόνας.